Regulamin Platformy Cyfrowej Przemysłu Przyszłości

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Fundację za pośrednictwem Serwisu Platformy Cyfrowej Przemysłu Przyszłości, zwanego dalej Serwisem.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
 3. Zarejestrowanie się w Serwisie i korzystanie z niego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Celem Serwisu jest:
  1. udostępnienie Użytkownikom w środowisku internetowym współdzielonej wirtualnej przestrzeni, w której spotykają się i współpracują osoby oraz organizacje profesjonalnie działające w obszarze przemysłu i usług, zainteresowane skorzystaniem z potencjału cyfryzacji, zwiększeniem swojej konkurencyjności, podnoszeniem kompetencji zawodowych i uzyskaniem neutralnej wiarygodniej ekspertyzy w obszarze transformacji swojej organizacji, łańcuchów wartości, linii produktowych, modeli biznesowych lub wdrożeń i komercjalizacji swojej oferty rynkowej z wykorzystaniem technologii przełomowych i kompetencji przyszłości,
  2. Serwis udostępnia narzędzia, funkcjonalności i usługi, wspierające Użytkowników – osoby i organizacje – na każdym etapie ich rozwoju w szczególności w zakresie transformacji cyfrowej, transformacji obiegu zamkniętego, śladu węglowego, modelu biznesowego, kompetencji pracowników,
  3. Celem Serwisu jest wsparcie Użytkowników poprzez dostarczanie im wyspecjalizowanych informacji, tworzenie i prowadzenie grup roboczych, udostępnienie panelu zapytań, mechanizmu tworzenia wydarzeń, spersonalizowanego nawigatora finansowego po dostępnych źródłach finansowania i innych narzędzi, które są zweryfikowane i dobrane tak, aby odpowiadały na wyzwania przemysłu przyszłości, w tym kompetencji przyszłości a także wspierały budowanie ekosystemu gospodarki, doskonalenie w obszarze przemysłu przyszłości oraz współpracę partnerów rynkowych.
 5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  • Administratorze Profilu – rozumie się przez to Użytkownika posiadającego Konto Osoby, uprawnionego do założenia i zarządzania Kontem Organizacji, a także decydowania o przypisaniu do Konta Organizacji dowolnej osoby
  • Administratorze Systemu – rozumie się przez to Fundację zarządzającą Serwisem i Usługami z nim funkcjonalnie zintegrowanymi.
  • Danych – rozumie się przez to wszelkie informacje dotyczące Użytkownika lub jego działalności objęte Profilem lub Treściami Użytkownika, które mogą obejmować w szczególności tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane osobowe w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia danych osobowych (GDPR) (UE) 2016/679 lub dane nieosobowe.
  • Fundacji – rozumie się przez to Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości z siedzibą w Radomiu przy ul. Malczewskiego 24, 26-609 Radom, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000784300, legitymująca się numerem REGON: 383266132 i NIP: 7962990469, adres poczty elektronicznej pc@fppp.gov.pl, która jest administratorem Serwisu i świadczy usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników.
  • Informacjach Poufnych – rozumie się przez to informacje Użytkownika objęte Danymi, które nie zostały podane do publicznej wiadomości, a zostały przekazane Fundacji w celu korzystania z Serwisu i które mogą być, na zasadach opisanych w Regulaminie, w określonym zakresie dystrybuowane innym Użytkownikom (a także między samymi Użytkownikami).
  • Koncie – rozumie się przez to konto Użytkownika odrębne dla osoby fizycznej (Konto Osoby) i organizacji (Konto Organizacji) (tu także dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz organizacje nie posiadające osobowości prawnej), zawierające dane oraz wszelkie treści udostępnione przez Użytkownika w Serwisie, umożliwiające korzystanie z Serwisu.
  • Koncie Osoby – konto osoby fizycznej niezależnie od tego czy zakładane w ramach osobistej aktywności czy związanej z Kontem Organizacji.
  • Koncie Organizacji – konto dla przedsiębiorców, w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i osób prawnych, założone odpowiednio dla organizacji jednopodmiotowych lub wielopodmiotowych, jak w szczególności klastry, centra innowacji, ośrodki badań lub nauki, konsorcja, alianse inwestycyjne, izby, spółdzielnie, stowarzyszenia czy związki zawodowe lub związki przedsiębiorców – zakładane i zarządzane przez Administratora Profilu.
  • Polityce Prywatności – rozumie się przez to dokument informujący o sposobie przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu, dostępny do zapoznania się i pobrania w zakładce (podstronie) Serwisu pod adresem przemyslprzyszlosci.gov.pl/polityka-prywatnosci/uzytkownicy-platformy-cyfrowej.
  • Profilu – rozumie się przez to dane umieszczone przez Użytkownika w ramach wybranego Konta Osoby lub Konta Organizacji.
  • Profilowaniu – rozumie się przez to kategoryzowanie i przetwarzanie danych Użytkowników w oparciu o dane wprowadzone przez nich w Profilach, analizowanie i rekomendowanie ich aktywności w Serwisie, lub rating Użytkowników czy certyfikacje doskonalenia kompetencji Użytkowników dla celów przypisania im Typu Profilu eksperta lub wsparcia procesu transformacji.
  • Regulaminie – rozumie się dokument regulujący korzystanie z Serwisu dostępny pod adresem platforma.przemyslprzyszlosci.gov.pl/regulamin
  • Serwisie – rozumie się przez to Usługi dostarczane za pomocą strony internetowej Platformy Cyfrowej Przemysłu Przyszłości, dostępnej pod adresem pc.przemyslprzyszlosci.gov.pl lub za pośrednictwem strony startowej platforma.przemyslprzyszlosci.gov.pl.
  • Treściach – rozumie się przez to wszelkie informacje i materiały (tekstowe, graficzne, wizualne, audialne lub audiowizualne) udostępniane przez Użytkownika w ramach Serwisu, dostępne dla wszystkich lub niektórych Użytkowników zgodnie z wyborem Użytkownika i zgodnie z funkcjonalnościami Serwisu.
  • Typie Profilu – rozumie się przez to oferowane przez Serwis odmienności w charakterystyce i typologii Danych wprowadzanych przez Użytkownika wynikające z wyboru przez Użytkownika odpowiednio Konta Osoby albo Konta Organizacji lub opcji Usług oferowanych w Serwisie W ramach Konta Organizacji Typ Profilu zależy od stopnia jej złożoności jak np. organizacje jednopodmiotowe lub wielopodmiotowe, reprezentowane przez Administratora Profilu. W ramach Konta Osoby przewiduje się dedykowany Typ Profilu dla eksperta w ramach ścieżki budowania kompetencji stosownie do wymagań określonych w Serwisie, w tym ratingu i certyfikacji dokonywanej przez Fundację. W ramach Konta Osoby Użytkownika związanego z Kontem Organizacji, któremu Administrator Profilu udzielił uprawnień lidera transformacji przewiduje się rozszerzone uprawnienia inicjowania i prowadzenia procesu transformacji z wykorzystaniem Serwisu. Lider może delegować te uprawnienie dla Użytkowników będących członkami zespołu transformacji w ramach Konta Organizacji.
  • Usłudze – rozumie się przez to usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Fundację na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu. W ramach Usług Serwisu Użytkownik otrzymuje dostęp do Serwisu jako całości, a w jego ramach do swego Profilu, usług e-learning, bazy wiedzy, panelu wydarzeń, zbioru publikacji specjalistycznych, grup roboczych, nawigatora finansowego a także panelu zapytań. Serwis oferuje także usługę wsparcia transformacji przedsiębiorstw oraz doskonalenia kompetencji zawodowych osób. Usługi są wspierane przez narzędzia i rozwiązania informatyczne zintegrowane w Serwisie. Serwis wspiera kojarzenie Użytkowników i wymianę pomiędzy nimi informacji.
  • Użytkowniku – rozumie się przez to każdy podmiot korzystający z Serwisu (zarówno osobę fizyczną, jak i osobę prawną lub podmiot wskazany w art. 33′ Kodeksu cywilnego), którego Konto Użytkownika zostało zarejestrowane odpowiednio jako Konto Osoby albo jako Konto Organizacji. Administrator Profilu jest Użytkownikiem własnego Konta Osoby, a także zarządza Kontem Organizacji w jej imieniu i na jej rzecz.
  • Weryfikacji – rozumie się przez to prowadzony przez Administratora Systemu następczy po założenia Konta proces potwierdzania prawdziwości lub aktualności uprawnienia Administratora Profilu do reprezentacji Organizacji dla celów założenia lub zarządzania Kontem Organizacji w Serwisie albo danych Organizacji, stosownie do wymogów prawa lub zgodności z właściwymi rejestrami publicznymi.

§ 2
Warunki korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne oraz bezpłatne.
 2. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu możliwe jest po uprzednim zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu.
 3. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń w przedmiocie:
  1. zapoznania się z Regulaminem i akceptacji wszystkich jego postanowień;
  2. zgodności z prawdą wszelkich danych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz wszelkich informacji przekazanych przez Użytkownika w trakcie rejestracji Konta.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego firmy oraz logotypu w zakresie potrzebnym do korzystania z Usług, w tym do oznaczania wyników Profilowania oraz korespondencji z innymi Użytkownikami.
 5. Każdy Użytkownik ma możliwość wglądu do publikowanych przez siebie danych oraz ich edytowania w celu aktualizacji i modyfikacji swojego Konta (za pośrednictwem odpowiedniego panelu technicznego).
 6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane przez Użytkownika oraz ich prawdziwość. Użytkownik, może być oceniany przez innych Użytkowników co do wiarygodności Treści zamieszczanych przez Użytkownika.
 7. Fundacja zastrzega sobie prawo do usuwania Treści umieszczanych w Serwisie przez Użytkownika (w całości lub w części), a nawet zablokowania jego dostępu do Serwisu w przypadkach, gdy zamieszczane Treści naruszają prawo, dobra osobiste osób trzecich, dobre obyczaje, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe, lub rozpowszechniają dezinformację.
 8. W przypadku, gdy Fundacja stwierdzi, że Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, ma prawo usunąć jego Konto, po uprzednim powiadomieniu go drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w procesie rejestracji) z wezwaniem do zaniechania naruszeń – w terminie nie krótszym niż 7 dni.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Serwisu jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności korzystania z Serwisu bezpośrednio lub pośrednio w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet, a także z dopuszczania się czynów nieuczciwej konkurencji lub wyrządzania szkody innym Użytkownikom.
 10. Użytkownik nie będzie publikował ani dostarczał w ramach Serwisu żadnych Treści bezprawnych.
 11. Administrator Profilu odpowiada za wszelkie działania Użytkowników dołączonych do Konta Organizacji, w tym za umieszczane przez nich w Serwisie Dane i Treści.
 12. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w przyszłości dodatkowych usług, w tym takich które mogą być odpłatne – i będą świadczone na podstawie zasad wynikających z odrębnych regulaminów lub zmiany Regulaminu.
 13. Użytkownik może założyć grupę roboczą, udzielić uprawnienia współwłaściciela grupy roboczej innemu Użytkownikowi, a także delegować uprawnienia moderatora. Grupa robocza może być publiczna dostępna dla wszystkich Użytkowników Serwisu, grupa prywatna dostępna dla wybranych przez Użytkownika Użytkowników Serwisu i grupa w organizacji dostępna tylko dla członków Konta Organizacji.
 14. Panel zapytań jest dostępny do edycji dla Użytkowników posiadających Typ Profilu eksperta lub Administratora Profilu Konta Organizacji. Administrator Profilu może delegować swoje uprawnienia innym Użytkownikom przypisanym do Konta Organizacji. Panel zapytań posiada opcję forum zapytań dostępne dla Użytkowników posiadających Typ Profilu eksperta, lidera transformacji lub Administratora Profilu.
 15. Panel wydarzeń jest dostępny do edycji indywidualnie dla każdego z Użytkowników Serwisu.
 16. Panel finansowanie (nawigator finansowy) jest dostępny dla każdego z Użytkowników Serwisu.
 17. Każdy z Użytkowników ma prawo wysłać do innego Użytkownika wiadomość i na nią odpowiedzieć.

§ 3
Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest przy użyciu komputera lub urządzenia mobilnego (jak tablet lub smartphone) połączonego z Internetem, przy pomocy aktualnej wersji jednej z powszechnie używanych przeglądarek internetowych.

§ 4
Rejestracja Użytkownika

 1. Rejestracja Użytkownika zakładającego Konto Osoby w Serwisie polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie platforma.przemyslprzyszlosci.gov.pl/rejestracja, zaakceptowaniu Regulaminu, a także potwierdzeniu adresu mailowego poprzez kliknięcie w link aktywujący. Użytkownik otrzymuje kody weryfikacyjny na adres poczty elektronicznej podany w procesie rejestracji, który należy wprowadzić do formularza rejestracyjnego.
 2. Konto Osoby zakładane jest automatycznie po przejściu procesu rejestracji. W tym celu Użytkownik, za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie platforma.przemyslprzyszlosci.gov.pl/rejestracja, wskazuje właściwe dane Użytkownika oraz inicjuje proces rejestracji.
 3. Po przeprowadzeniu rejestracji Konta Osoby Użytkownik może założyć Konto Organizacji. W tym celu musi mieć prawo do reprezentowania swojej organizacji. Prawo reprezentacji podlega procedurze Weryfikacji przez Administratora Systemu. W razie braku potwierdzenia prawa do reprezentacji Konto może być usunięte przez Administratora Systemu.
 4. Administrator Profilu może dołączać do Konta Organizacji innych Użytkowników posiadających Konta Osoby, samodzielnie lub na wniosek Użytkownika posiadającego Konto Osoby. Przyjęcia Użytkowników posiadających Konta Osoby do danego Konta Organizacji lub odmowy przyjęcia dokonuje Administrator Profilu. Administrator Profilu może także wysłać zaproszenie do dołączenia do Konta Organizacji zarówno dla zarejestrowanych Użytkowników Posiadających Konta Osoby, jak i osób fizycznych nie będących jeszcze Użytkownikami Serwisu – w takim przypadku zaproszenie takie jest w takim przypadku wysyłane do adresata drogą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Administratora Profilu.
 5. Podczas procesu rejestracji, jak i zakładania Konta Użytkownika, Użytkownik (w tym przyszły Administrator Profilu) zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych (w tym odpowiednio dla Typu Profilu danych dotyczących swojej działalności zawodowej lub gospodarczej), a także do ich aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian.
 6. W trakcie rejestracji oraz podczas korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych umożliwiających dostęp do Serwisu.
 7. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik ma możliwość korzystania z Usług obejmujących funkcjonalności Serwisu zgodnie z Typem Profilu.
 8. Przypisanie Użytkownika posiadającego Konto Osoby do Konta Organizacji może być anulowane na żądanie samego Użytkownika, albo Administratora Profilu.
 9. Fundacja nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności w przypadku podania przez Użytkownika zakładającego Konto fałszywych informacji, ani za to, jakich Użytkowników Administrator Profilu przyjmie lub usunie z Konta Organizacji.
 10. Po przeprowadzeniu Profilowania każdemu z Użytkowników zostanie przypisany odpowiedni Typ Profilu.

§ 5
Usunięcie Konta

 1. Użytkownik jest uprawniony w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usług oraz usunąć Konto.
 2. W przypadku usunięcia Konta dane Profilu są usuwane automatycznie i następuje anonimizacja danych Użytkownika w usługach Serwisu, z których korzystał przed usunięciem Konta.
 3. Usunięcie danych osobowych z rejestru wspierającego Serwis wymaga odrębnego żądania skierowanego przez Użytkownika zgodnie z polityką prywatności.

§ 6
Świadczenie usług

 1. Fundacja zobowiązuje się do świadczenia Usług na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą zakończenia pomyślnie Rejestracji (moment rozpoczęcia korzystania z Usługi).
 3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą usunięcia z Serwisu Konta.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Fundacji oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także nie dokonywać samowolnej ingerencji w kształt lub treść Serwisu, w tym poprzez wykorzystanie zewnętrznych narzędzi w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części Serwisu, dekompilację lub inne zabiegi naruszające integralność oprogramowania bądź służące pozyskaniu jego kodu źródłowego.
 5. Fundacja, ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu innych ważnych przyczyn niezależnych od niej, ma prawo czasowo zawiesić dostęp do zasobów Serwisu na okres niezbędny do wyeliminowania niepożądanych dla niego lub Użytkowników skutków zaistniałych okoliczności.
 6. Użytkownik Konta Osoby lub Administrator Profilu Konta Organizacji ma prawo zakładać grupy robocze w Serwisie i udostępniać uprawnienia właściciela grupy roboczej innym wybranym Użytkownikom Kont Osoby wedle następujących typów grup: grupa publiczna, grupa prywatna i grupa w organizacji. Użytkownik Konta Osoby lub Administrator Profilu Konta Organizacji może określać i udzielać uprawnienia dla moderatorów grupy roboczej. Taki Użytkownik każdorazowo określi reguły zakładanej przez siebie grupy roboczej w udostępnionym w Serwisie panelu grupy roboczej i jest zobowiązany do ich egzekwowania. Fundacja nie odpowiada za treści udostępniane w grupie roboczej. Fundacja ma prawo do blokowania treści naruszających prawo.
 7. Użytkownik może skorzystać z panelu zapytań lub edytowania wydarzeń w Serwisie. Fundacja nie odpowiada za treści udostępniane przez Użytkownika w panelu zapytań lub edytorze wydarzeń.

§ 7
Prawa do Danych, własność intelektualna

 1. Wszelkie Dane umieszczone w Serwisie przez Użytkownika pozostają w jego dyspozycji, a Fundacja nie nabywa do takich Danych jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub innych praw własnościowych.
 2. Fundacja jest uprawniona do przetwarzania Danych udostępnionych przez Użytkownika tylko na czas korzystania przez Użytkownika z Serwisu i tylko w celu świadczenia Usług opartych o funkcjonalności Serwisu.
 3. Autorskie prawa majątkowe do Serwisu i utworów zamieszczonych w Serwisie przez Fundację przysługują Fundacji (lub podmiotom działającym na jej rzecz). Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z takich utworów w jakimkolwiek szerszym zakresie niż wynikającym z przepisów ustawy o prawie autorskim w zakresie dozwolonego użytku. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z jakichkolwiek znaków towarowych lub innych oznaczeń graficznych należących do Fundacji (lub podmiotów działających na jej rzecz) umieszczonych w Serwisie bez odrębnej zgody Fundacji.
 4. Autorskie prawa majątkowe do utworów objętych Treściami, którymi dany Użytkownik zasilił Serwis, przysługują takiemu Użytkownikowi. Korzystanie z Serwisu w żaden sposób nie oznacza przeniesienia na jakikolwiek podmiot autorskich praw majątkowych do jakiegokolwiek utworu. Równocześnie Użytkownik:
  1. zapewnia, że przysługują mu wszelkie uprawnienia potrzebne do umieszczenia jakichkolwiek utworów w treściach umieszczanych w Serwisie;
  2. pokryje wszelkie poniesione przez Fundację szkody i koszty oraz zastąpi lub weźmie udział we wszelkich postępowaniach wytoczonych przez osobę trzecią w związku z naruszeniem powyższego zapewnienia.
 5. Użytkownik udziela Fundacji licencji do korzystania z umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie utworów, w celu świadczenia Usług opartych o funkcjonalności Serwisu, bez ograniczeń terytorialnych, na polach eksploatacji obejmujących:
  1. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
  2. rozpowszechniania w ramach grona Użytkowników a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy z Użytkowników mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 6. Fundacja jest uprawniona do korzystania ze znaków towarowych lub innych oznaczeń graficznych umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika tylko na czas korzystania przez Użytkownika z Serwisu i tylko w celu świadczenia Usług opartych o funkcjonalności Serwisu.
 7. Użytkownik zapewnia, że publikowane przez niego Treści oraz Dane w Profilu nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności ich praw autorskich lub dóbr osobistych.

§ 8
Poufność, ochrona danych, standardy bezpieczeństwa

 1. Fundacja zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek Informacji Poufnych przekazywanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu, w jego trakcie oraz przez okres kolejnych 5 (słownie: pięciu) lat od dnia usunięcia Konta, co nie uchybia przepisom prawa przewidującym dłuższy czas ochrony tych informacji (jak przepisy dot. tajemnicy przedsiębiorstwa lub ochrony danych osobowych).
 2. Fundacja będzie uprawniona do ujawnienia Informacji Poufnych osobom trzecim wyłącznie w przypadkach:
  1. otrzymania na to zgody Użytkownika;
  2. gdy konieczność ujawnienia Informacji Poufnych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Fundacja jest także uprawniona ujawnić Informacje Poufne danego Użytkownika innemu Użytkownikowi w celu świadczenia Usług, zgodnie z charakterem funkcjonalności Serwisu, na których się opierają.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek Informacji Poufnych otrzymanych w ramach Serwisu od Fundacji lub innego Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu, w jego trakcie oraz przez okres kolejnych 5 (słownie: pięciu) lat od dnia usunięcia Konta, co nie uchybia przepisom prawa przewidującym dłuższy czas ochrony tych informacji (jak przepisy dot. tajemnicy przedsiębiorstwa lub ochrony danych osobowych). Postanowienie ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio.
 5. Fundacja oświadcza, że zapewnia w ramach Serwisu bezpieczeństwo Danych, rozumiane jako zapewnienie poufności, dostępności i integralności tych informacji.
 6. Fundacja oświadcza, że Serwis będzie gwarantować separację Danych poszczególnych Użytkowników.
 7. Wszelkie Dane będą przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (lub Szwajcarii).
 8. Fundacja zapewnia, że oprócz niej jedynymi podmiotami mającymi wgląd w dane są podmioty utrzymujące lub wspierające Serwis na zlecenie Fundacji. Podmioty te mają wgląd w Dane wyłącznie w celu świadczenia usług na rzecz Fundacji w celu zapewnienia bezawaryjnego działania Serwisu i wyłącznie w zakresie do tego niezbędnym.
 9. Fundacja będzie informować Użytkownika o wszystkich incydentach bezpieczeństwa dotyczących danych osobowych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 48h od uzyskania wiedzy o nich.

§ 9
Ochrona danych osobowych

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka prywatności.

§ 10
Reklamacje

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej pc@fppp.gov.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać: nazwę Użytkownika, imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji oraz dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Fundacja:
  1. rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania; oraz
  2. informuje niezwłocznie Użytkownika, za pośrednictwem poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 11
Odpowiedzialność

 1. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Fundacja nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego lub nieprzestrzeganiem przez Użytkowników postanowień Regulaminu.
 2. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, całkowita odpowiedzialność Fundacji z tytułu jakichkolwiek szkód wyrządzonych Użytkownikowi (na jakiejkolwiek podstawie, w tym kontraktowej lub z tytułu czynów niedozwolonych) zostaje ograniczona do szkód wyrządzonych przez Fundację umyślnie i nie obejmuje utraconych korzyści.
 3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Fundacji.
 4. Fundacja nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku działania lub zaniechania innego Użytkownika, w szczególności w wyniku podania przez niego nieprawdziwych informacji.
 5. Fundacja dołoży wszelkich starań w celu usuwania błędów Serwisu i ewentualnych niedogodności w korzystaniu z niego.
 6. Fundacja nie odpowiada za Treści udostępniane przez Użytkowników w Serwisie. Wszelkie treści udostępniane przez Użytkowników nie mogą być interpretowane jako wiążąca oferta, a co najwyżej jako wymiana informacji. Rekomendacje udzielane przez Użytkowników mają charakter prywatnych opinii, które winny podlegać ocenie wiarygodności przez pozostałych Użytkowników przed podjęciem decyzji biznesowych lub zawodowych. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za rekomendacje udzielane sobie wzajemnie przez Użytkowników. W ocenie wartości merytorycznej Treści Użytkowników Fundacja w pierwszej kolejności kieruje się opiniami ekspertów afiliowanych formalnie przy Fundacji i wyeksponowanych jako takich w Serwisie w Typie Profilu, co nie oznacza to jednak, że ich opinie wiążą Fundację lub Użytkowników.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu będzie dostępna dla Użytkowników pod adresem platforma.przemyslprzyszlosci.gov.pl/regulamin i zostanie przesłana Użytkownikowi Konta Osoby na wskazany przez niego adres e-mail.
 3. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie w terminie wskazanym przez Fundację, jednak nie krótszym niż 7 dni od chwili poinformowania o nim Użytkowników zgodnie z postanowieniem poprzedzającym.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z korzystaniem z Serwisu będzie prawo polskie, a sądem właściwym do ich rozpoznawania odpowiedni sąd właściwy miejscowo dla Fundacji.
 5. Regulamin może być w każdej chwili bezpłatnie pobrany przez Użytkownika.

Regulamin obowiązuje od dnia 13 października 2022.